Mp Trần Thái Tông trung tâm Q. Cầu Giấy sổ đỏ 168 m2, MT 7m x7 Tầng+ hầm, xây thời thuận tiện KD Văn phòng, khách sạn. Giá 60 tỷ.Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-tran-thai-tong-trung-tam-q-cau-giay-so-do-168-m2-mt-7m-x7-tang-ham-xay-thoi-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-60-ty-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Trần Thái Tông trung tâm Q. Cầu Giấy sổ đỏ 168 m2, MT 7m x7 Tầng+ hầm, xây thời thuận tiện KD Văn phòng, khách sạn. Giá 60 tỷ.Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật