Mp Trịnh Công Sơn gần nhà hàng Sen tay hồ sổ đổ 266m2 MT 6 m đi vào khoảng độ 6 m, nở hậu MT10m đang xây 1 hầm + 2 tầng nổi rồi,GPXD 8T giá 43 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-trinh-cong-son-gan-nha-hang-sen-tay-ho-so-do-266m2-mt-6-m-di-vao-khoang-do-6-m-no-hau-mt10m-dang-xay-1-ham-2-tang-noi-roigpxd-8t-gia-43-ty-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Trịnh Công Sơn gần nhà hàng Sen Tây Hồ sổ đổ 266m2
MT 6 m đi vào khoảng độ 6 m, nở hậu MT10m đang xây 1 hầm + 2 tầng nổi rồi,GPXD 8T giá 43 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật